Blog

Arşivcilik Nedir?

Arşivcilik, kurum ya da kişilerin yazılı, görsel, işitsel belgelerini belirli kriterlere göre tasnif ederek saklamasını, korunmasını ve ihtiyaç halinde bu belgelere hızlı şekilde ulaşılmasını mümkün ve kolay kılan bir bilimdir.

Arşiv Ne Demektir?

Arşiv sözcüğünün kökeni, eski Yunancadaki ”arkheion” sözcüğünün Latinceye geçmiş hali olan ”archivum”dur. Anlam itibariyle arşiv; resmi ya da özel kurumların, çeşitli müessese veya kişilerin işlerini yürütürken kullandıkları ve muhafaza edilmesi gereken dokümanların (belgelerin)  düzenli

Türkiye’de Arşivciliğin Tarihi

Modern anlamda arşivcilik konusunda ilk ciddi girişim, devrin Maliye Nazırı Safvetî Paşa‘nın 1845’te Enderun’daki tarihi belge ve defterleri bir düzen içine alma yönündeki çalışmasıdır. Tam manasıyla modern arşivcilik ise 1846’da Hazine-i Evrak Nezareti’nin kurulmasıyla başlar.  Bu

Arşivcilik Tarihi

Arşivcilik tarihi MÖ 2000’li yıllara kadar uzanır. Arşivlerin ortaya çıkışı hususunda ilk belgeleri ticari belgeler teşkil etmektedir. Eski Mısır ve Roma döneminde birçok devlet, tapınak ve aile arşivlerine sahipti. Mısır’da belgeler,

Arşiv Türleri

Arşivler hangi kurum tarafından oluşturulduğuna, hangi arşiv malzemeleriyle oluşturulduklarına ya da ne şekilde, hangi ortamda oluşturulduklarına göre farklı şekilde sınıflandırılabilirler. Arşiv türleri bu listeyle sınırlı olmamakla beraber, en yaygın arşiv türleri şunlardır: Devlet Arşivleri: Devlet