Blog

Arşiv Tarama

Arşiv Tarama, şirket ve kurum arşivlerinin taranarak dijital ortama aktarılmasıdır. Yani arşiv dijitalleştirme sürecinde verilen servis büro hizmetlerinin en önemli adımı olsa da, bu süreç sadece belgelerin taranıp dijital ortama

Dijital Arşivleme Nedir?

Teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi arşivcilik alanında da hayatı çok kolaylaştıran çözümler sunmaktadır. Yüz yıllar içinde fazla bir değişim göstermemiş arşivcilik uygulamaları, dijital arşivleme ile beraber yepyeni bir boyut kazanmıştır. Dijital

Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi

Elektronik doküman ve arşiv yönetim sistemleri doküman ve belgeleri bilgisayar ortamına aktararak kayıt altına alan, onları güvenli şekilde saklayan ve gerektiği zaman kolayca bulunmalarını sağlayan sistemlerdir. Elektronik doküman ve arşiv

Standart Dosya Planı Nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamak amacıyla; 2005/7

Türkiye’deki Önemli Arşivler

1- Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi: Arşiv, Osmanlı tarihi araştırmaları bakımından dünyanın en zengin arşivi olma özelliği taşımaktadır. “Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi” yalnız Türkiye’nin değil, Osmanlı İmparatorluğunun sona ermesinden sonra kurulan 20’den fazla

Arşivcilik Nedir?

Arşivcilik, kurum ya da kişilerin yazılı, görsel, işitsel belgelerini belirli kriterlere göre tasnif ederek saklamasını, korunmasını ve ihtiyaç halinde bu belgelere hızlı şekilde ulaşılmasını mümkün ve kolay kılan bir bilimdir.

Arşiv Ne Demektir?

Arşiv sözcüğünün kökeni, eski Yunancadaki ”arkheion” sözcüğünün Latinceye geçmiş hali olan ”archivum”dur. Anlam itibariyle arşiv; resmi ya da özel kurumların, çeşitli müessese veya kişilerin işlerini yürütürken kullandıkları ve muhafaza edilmesi gereken dokümanların (belgelerin)  düzenli